Гаранционна карта и условия на гаранцията

 
Гаранционна карта и условия на гаранцията
 
I. Гаранция
 
1. Флекси Брандс ЕООД издава настоящата гаранционна карта, която е неразделна част от закупен модел с марката Матраци Mollyflex Италия. Гаранционният срок на закупения матрак е десет години и гаранцията важи при упоменатите по-долу условия и само при правилна употреба на матрака.
 
2. При получаване на матрак Mollyflex се убедете, че гаранционната карта е попълнена правилно от лицевата страна и запознайте се внимателно с информацията поместена по-долу. Изисквайте от търговеца касова бележка, фактура или друг платежен документ, доказващ вашата покупка.
 
II. Инструкция за разопаковане, поддръжка и правилна употреба
 
1. Преди разопаковане на матрака, го поставете върху подматрачна рамка, съобразена с точните размери на закупения матрак. Задължително е използването на подматрачни рамки с дървени ламели. При непоставяне на матрака върху такъв тип подматрачна рамка, гаранцията отпада!
 
2. Внимателно премахнете картонената транспортна опаковка, като отворите кутията от едната тясна страна. Извадете матрака от кутията и отстранете фабрично поставения найлон без да употребявате сила, режещи или остри предмети. Разгънете внимателно матрака върху подматрачната рамка и го оставете да се надуе с въздух. Изчакайте 24 часа за пълното надуване на матрака с въздух и през същият период не ползвайте и не оказвайте никакъв натиск върху продукта. При неспазване на последното изискване, настоящата гаранция отпада!
 
3. Възможно е усещането на ненатрапчива миризма от сърцевината на матрака в рамките на първите дни на употреба. Не се притеснявайте, този мирис е специфичен и безвреден, като се отстранява от само себе си.
 
4. Поддържайте матрака чист, като не замърсявате лицевата му част. Флекси Брандс ЕООД препоръчва използването на непромокаем протектор за матрак, съобразен с размерите на закупения на закупения от Вас продукт.
 
5. Не мокрете матрака, не допускайте проникването на влага или течности в матрака или по повърхността на матрака, в противен случай гаранцията отпада!
 
6. При наличие на сменяем и перящ се калъф, използвайте температура на пране не по-висока от отбелязаната температура на пране на етикета. Изчакайте текстила да изсъхне напълно и едва тогава облечете матрака. При машинно сушене проверете етикета!
 
III. Условия на гаранцията
 
1. Флекси Брандс ЕООД определя за начало на действие на гаранционния срок датата на покупка на матрак Mollyflex, доказуема със съответните документи за покупка. Гаранцията предоставена от Флекси Брандс ЕООД важи само в случай, че клиентът стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията отбелязани в гаранционната карта.
 
2. Всякакви рекламации, отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество на матрака, които не са причинени при обикновената му употреба, трябва да бъдат отнесени в писмен вид към Флекси Брандс ЕООД или търговеца, от където е закупен матрака, като следва да се представят документи, доказващи покупката и настоящата гаранционна карта, попълнена правилно и четливо.
 
3. Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно или неправилно използване и експлоатиране на матрака, прилагане на сила, поправки направени от потребителя или от трети неупълномощени лица, замърсяване на матрака или неговата дамаска, влага, петна по матрака, експлоатационна деформация на лицевия плат. Извън гаранцията остават разнищване на конците, обвивките или лицевия плат на матрака при правилна употреба.
 
4. Разопакован матрак със сгрешен по вина на клиента модел или размер не подлежи на подмяна.
 
IV. Флекси Брандс ЕООД приема рекламации на стока при:
 
1. Несъответствие в обявените модел и търговска марка, спрямо поръчаната и доставената такава.
 
2. Несъответствие в реалните размери по дължина или ширина в отклонение повече от +/-2 см. спрямо обявените.
 
3. Несъответствие в реалните размери по височина в отклонение повече от +/-1 см. спрямо обявените.
 
4. Дефект на стоката констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период, състоящ се в необратима еластична деформация на продукта.
 
В случай на отправена рекламация, Флекси Брандс ЕООД запазва правото си да изпрати упълномощен свой представител, който да констатира евентуалния проблем, да инспектира рекламираната стока, както и причината за възникналия проблем. При констатиране на основателна рекламация, Флекси Брандс ЕООД може да предприеме алтернативно – подмяна на матрака с нов или аналогичен на закупения модел, отстраняване на проблема чрез ремонт, възстановяване на заплатената на клиента на платената сума, дисконтирана с времето на ползване на матрака, справедливо финансово обезпечение спрямо естеството на проблема.
 
Всички разходи свързани с транспортирането на рекламираната стока от клиента до Флекси Брандс ЕООД или търговеца и обратно са за сметка на Флекси Брандс ЕООД. Във всички случаи при изпращане на рекламирана стока до Флекси Брандс ЕООД или до търговец, клиента се задължава да опакова матрака с найлон или по друг подходящ начин, така че да не се нарани продукта при транспортиране.
 
С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите Инструкция за разопаковане, поддръжка и правилна употреба и Условията на гаранцията, които са му предоставени при покупката.
 
Рекламация се приема при изричното спазване на Инструкцията за разопаковане, поддръжка и правилна употреба и Условията на гаранцията.
 
Настоящата гаранционна карта допълва и не лишава потребителите от правата им съгласно Закона за Защита на потребителите.
 
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите, а именно:
 
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
 
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
 
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.  
 
За всички проблеми и рекламации, свързани с предлаганите продукти с марката Mollyflex, потребителите следва да се обръщат за разрешаване към Флекси Брандс ЕООД, а в случай че проблемът не може да бъде разрешен, потребителите имат право да се обърнат към КЗП https://kzp.bg за разрешаване на възникналите проблеми и рекламации.
 
На основание чл.181н, във връзка с чл.181п от Закона за защита на потребителите, Министърът на икономиката е утвърдил списък на признатите органи за алтернативно решаване на спорове  /АРС/ между потребители и търговци на територията на Република България. Всеки потребител, желаещ да се свърже с АРС, може да се обърне и към КЗП с адрес: гр. София 1000, ул. Врабча 1, тел. +359 2 9330577, факс. +359 2 9884218; интернет страница: https://kzp.bg